Buildroot tests

DateDurationStatusCommit IDSubmitterArch/SubarchFailure reasonLibcStatic?Data
2019-03-19 22:53:0802:04:29NOK2019.02.x
3cd71635
Yann E. MORINxtensagst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-14 14:49:2601:51:10NOK2018.11.x
d8944d52
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
sparc64 / ultrasparcgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-06 01:34:1001:11:35NOKmaster
9550765a
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
arm / arm920tgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-05 04:34:4601:29:31NOKnext
e675e9a0
Yann E. MORINm68k / 68040gst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-04 23:15:4402:32:30NOKmaster
b20f8a89
Yann E. MORINsparc64 / ultrasparcgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-04 11:41:5102:34:11NOKmaster
c0928b7c
Yann E. MORINsparc64 / ultrasparcgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-04 06:25:2802:43:57NOKmaster
c0928b7c
Romain Naour
(Smile)
mipsel / mips32gst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-04 05:07:4001:52:51NOKnext
e675e9a0
Matt Weber
(U16.04 Bacon)
aarch64 / cortex-a72gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-03 23:16:2801:56:16NOKmaster
d0b16936
Thomas Petazzoni
(gcc160)
riscv32gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-02 06:07:1902:01:48NOKmaster
bdfea842
Matt Weber
(U16.04 Bacon)
xtensagst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-02 02:01:2901:53:21NOKmaster
bdfea842
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
mips64el / mips64r6gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-01 23:59:4503:54:01NOKmaster
bdfea842
Yann E. MORINaarch64 / cortex-a53gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-01 10:07:3001:22:15NOKmaster
bdfea842
Matt Weber
(U16.04 THOR)
or1kgst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-03-01 04:12:3301:32:12NOKmaster
3e15083f
Yann E. MORINxtensagst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-28 23:11:4401:38:29NOKmaster
cbf1d861
Andre Hentschelsparc64 / ultrasparcgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-28 21:44:2302:29:17NOKmaster
cbf1d861
Yann E. MORINarm / cortex-a9gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-27 23:34:0501:24:57NOKmaster
cbf1d861
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
mips64el / mips64gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-27 13:39:5402:49:54NOKmaster
905e976a
Matt Weber
(U16.04 Bacon)
x86_64 / atomgst-plugins-bad-0.10.23muslNdir, end log, config, defconfig
2019-02-27 03:12:0603:16:23NOKmaster
c12b32ba
Romain Naour
(Smile)
powerpcgst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-26 20:08:0002:28:15NOKnext
109e5c83
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
sparc64 / ultrasparcgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-26 18:34:2104:07:06NOKmaster
d8605e4b
Xogium
(Arch Linux)
mips / mips32r2gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-26 10:46:3601:22:47NOKmaster
a669c0f2
Giulio Benetti
(Micronova srl Server)
arm / arm926ej-sgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-25 08:15:2201:46:51NOKnext
db710397
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
sparc / v8gst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-25 03:36:0302:23:22NOKmaster
82c67d30
Giulio Benetti
(Micronova srl Server)
xtensagst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-24 22:14:4303:33:03NOKmaster
a6c93172
Romain Naour
(Smile)
aarch64 / cortex-a72gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-24 21:33:0102:01:51NOKmaster
a6c93172
Thomas Petazzoni
(gcc159)
powerpc64le / power8gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-24 20:00:1001:25:27NOKmaster
82c67d30
Matt Weber
(U16.04 THOR)
nios2gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-24 18:37:2603:04:36NOKnext
aea83415
Romain Naour
(Smile)
powerpc64 / power7gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-24 00:44:4001:32:13NOKnext
aea83415
Matt Weber
(U16.04 Bacon)
riscv32gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-22 21:43:4601:06:34NOKnext
40d3f6e8
Giulio Benetti
(Micronova srl Server)
riscv64gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-20 10:33:5003:04:46NOKmaster
d04a1efc
Matt Weber
(U16.04 Bacon)
mips64el / mips64r2gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-19 14:13:1401:24:03NOKmaster
d04a1efc
Andre Hentschelriscv64gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-19 11:04:3801:16:52NOKnext
40d3f6e8
Richard Braun
(sceen.net)
arc / archsgst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-18 00:51:5002:30:53NOKmaster
a2fee082
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
mips64el / mips64r6gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-16 21:46:5702:05:23NOKmaster
63739c5c
Thomas Petazzoni
(Bootlin server)
aarch64 / cortex-a53gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-16 00:04:2802:07:34NOKnext
c79fd352
Thomas Petazzoni
(Bootlin server)
arc / archsgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-15 03:25:2101:34:42NOKnext
c79fd352
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
x86_64 / core2gst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-14 19:33:5001:18:27NOKmaster
17c7b933
Thomas Petazzoni
(Bootlin server)
riscv64gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-14 05:33:3501:38:37NOKmaster
9d2166c9
Thomas Petazzoni
(Bootlin server)
mipsel / mips32r6gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-14 04:23:1202:12:13NOKmaster
9d2166c9
Matt Weber
(U16.04 Bacon)
x86_64 / bdver3gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-13 18:27:4503:47:45NOKmaster
9d2166c9
Thomas Petazzoni
(gcc160)
aarch64 / cortex-a53gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-13 17:59:0601:12:14NOKnext
6ff3da37
Richard Braun
(sceen.net)
arc / archsgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-13 08:37:1301:03:04NOKmaster
a83e30ad
Thomas Petazzoni
(Bootlin server)
sparc / v8gst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-11 11:20:1802:15:02NOKmaster
35dde6de
Julien Boibessot
(Armadeus systems server)
mips64el / mips64r2gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-11 06:47:4101:32:37NOKmaster
35dde6de
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
x86_64 / core2gst-plugins-bad-0.10.23uclibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-11 01:22:4402:22:17NOKmaster
35dde6de
Giulio Benetti
(Micronova srl Server)
mips64el / mips64r2gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-10 09:08:2054:47NOKmaster
25ff9dc1
Matt Weber
(U16.04 THOR)
riscv32gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-09 13:41:2301:26:21NOKmaster
684bcc45
Matt Weber
(RHEL7)
mips64el / mips64gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-09 13:10:0901:07:01NOKmaster
684bcc45
Thomas Petazzoni
(Bootlin server)
arm / arm920tgst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig
2019-02-08 23:04:3502:00:24NOKmaster
ea989ad2
Matt Weber
(U14.04 Sandboxed)
aarch64 / cortex-a53gst-plugins-bad-0.10.23glibcNdir, end log, config, defconfig

(0 - 50 / 75 results) - Next results

About Buildroot - RSS feed of build results - build stats - package stats - toolchain configs - Script to reproduce a build